Гледай интернет телевизия за българи в чужбина

Най-гледаните български телевизионни канали, филми, предавания и музикални клипове, достъпни с високо качество за целия свят

Общи условия

в сила от

Общите условия на Neterra.TV, в сила от

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „НЕТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ООД услуги на Потребителите на уебсайта neterra.tv (Сайта).

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Какъв е предметът на настоящите Общи условия? Доставчикът предоставя на Потребителя достъп до аудиовизуално съдържание (наричано по-долу за краткост „Услуги“) посредством Сайта и/или приложения за устройствата при съобразяване и стриктно спазване на описаните в настоящите Общи условия изисквания и условия. Потребителят получава достъп до съдържанието, налично на Сайта, непосредствено след като е поръчал Услугата и е приел Договора с Доставчика съгласно условията, описани по-долу.

1.2. Къде са посочени услугите, цените и условията на предоставяне? Конкретните услуги, цените и условията на предоставянето им са посочени и описани на съответните страници на Сайта. Промените, модификациите или актуализациите на съдържанието на Услугата и други промени във външния вид на Сайта не се считат за изменение на Договора, освен ако приложимото законодателство не изисква друго.

1.3. Доставчикът предоставя ли компютърно или телекомуникационно оборудване за използване на Услугата? Не. Предоставянето на Услугите от страна на Доставчика не обхваща осигуряване на компютърно и телекомуникационно оборудване. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с достъп до Интернет и др.)

1.4. Услугата предназначена ли е за използване от деца без съгласието и надзора на родители или настойници? Не. Услугата може да съдържа материали, които се смятат за неподходящи за непълнолетни лица и които могат да бъдат възприети като неприлични или смущаващи. Услугата не е предназначена за използване от деца без участието, надзора и съгласието на техните родителите или настойниците. Родители, настойници или други възрастни, които позволяват на деца да използват Услугата, могат да им създадат профил в приложенията с ограничени права, но въпреки това носят пълната отговорност за определяне дали съдържанието на Услугата е подходящо за такова дете.

2. ВИДОВЕ УСЛУГИ

2.1. Какво представлява абонаментната услуга? Това е услуга, която се предлага за избран от Потребителя срок и на определена от Доставчика цена. Списъкът с наименованията на телевизионните програми, филмови и др. заглавия, включени в съответен абонаментен план, е наличен на Сайта на Доставчика. Доставчикът има право да извършва промени в списъка на телевизионните програми, като промените се отразяват на Сайта.

2.1.1. Може ли Потребителят да тества определена услуга на абонаментен принцип? Да. Потребителят може да заяви ползването на тестова услуга за абонаментната услуга по т. 2.1 в рамките на 7 дни или 14 дни в зависимост от текущите кампании. Първите четиринадесет календарни дни от сключване на договора също могат се считат за тестов период. Ползването на Услугите в рамките на тестовия период може да бъде бъзвъзмездно или възмездно.

2.1.2. Как може Потребителят да се откаже от услугата в рамките на тестовия период? Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора в рамките на тестовия период по чл. 2.1.1. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Доставчика чрез съответната електронна форма на Сайта или по електронна поща. С получаване на изявлението договорът се счита за прекратен.

2.1.3. Какво се случва, когато тестовият период изтече? След изтичане на тестовия период по т. 2.1.1 и в случай, че Потребителя не е упражнил правото си по т. 2.1.2, периодичните плащания се активират автоматично.

2.2. Какво представлява услугата „NeterraTV+“? Потребителят може да заяви наемането или покупката на аудиовизуално съдържание срещу заплащане на еднократна, пакетна или абонаментна такса. Списъкът с наименованията на достъпното аудиовизуално съдържание е наличен на Сайта на Доставчика. Доставчикът има право да извършва промени в списъка, като промените се отразяват на Сайта. Условията за Наем и закупуване са налични на Сайта на следния адрес https://neterra.tv/plus.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТА и ПРИЛОЖЕНИЯТА

3.1 Как се осъществява достъпът до Услугите? Достъпът на Потребителя до услугите тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

3.2. Как се заявява регистрация? Потребителят се регистрира, като посочва имейл, парола, име и въвежда допълнителни лични данни в своя профил, посочени на съответните страници на Сайта. Потребителят е длъжен да се идентифицира със своето истинско име. След регистрация през сайта или приложенията, Потребителят получава линк за достъп или директен достъп до Услугата, като може да влезе в своя акаунт през максимум 5 различни устройства и остава с активен вход до изчерпване на този лимит или изтриване на бисквитките или историята на сайта.

3.3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своя потребителски профил, линк за вход и парола за приложенията, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на методите за идентификация на Потребителя. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица линка или паролите за достъп до приложението и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

3.4. Могат ли потребителите да ползват Услугите извън територията на Република България? Да. Потребителите, с регистрация в рамките на държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) могат да използват Услугата и при временно пребиваване в други държави от ЕИП, в съответствие с Регламент 2017/1128 на Европейския парламент и Съвета относно трансграничната преносимост на услугите с онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. ЕИП включва държавите членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

3.5. Носи ли отговорност Доставчикът относно верността на данните за регистрация на потребителите? Не. Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4. ЗАЯВКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

4.1. Как се сключва договорът за достъп до услуги? След извършване на регистрацията, Потребителят има възможност да сключи договор за достъп до ползване на отделни услуги, като отправи до Доставчика заявка (Заявката) и заплати определената цена. Договорът може да бъде сключен и без да бъде заплащана цена, ако Потребителят е заявил тестов период по чл. 2.1.1.

4.2. Какво представлява Заявката? Заявката е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги – това е изричното съгласие на Потребителя за предоставянето на платената Услуга от Доставчика. В Заявката се съдържат данни, индивидуализиращи лицето, което заплаща Услугата, конкретната Услуга, нейната цена, както и избрания от Потребителя начин на плащане.

4.3. Какво е значението на изричното съгласие на Потребителя по предходния чл. 4.2? Потребителят се съгласява:

4.3.1. с общите условия на Сайта;

4.3.2. с предоставянето на достъп до Услугата;

4.4. От кой момент Договорът между Потребителя и Доставчика се счита за сключен? Договорът се счита за сключен при настъпване на най-късното от следните събития:

-подаване и приемане на Заявката за определена услуга;

-извършване на плащане;

-изтичане на тестовия период съгласно чл. 2.1.1.

4.5. Как Потребителят получава потвърждение за сключения Договор? След сключване на договор за конкретна услуга, Доставчикът незабавно изпраща на Потребителя имейл, който съдържа: потвърждение за сключения договор, избрания от Потребителя абонаментен план или избраното аудиовизуално съдържание и извършено плащане; име и адрес на Доставчика; налична информация, характеризираща предоставяните услуги (планове за достъп, цени, схеми и начини на плащане и пр.);

4.6. Кога Потребителят получава достъп до услугата? Доставчикът се задължава да активира съответната услуга в срок от 24 часа от получаване на плащането на съответната цена и след установяване на точни данни за самоличността на извършилия плащането Потребител, а при наличие на предплатена сума - след получаване на Заявката.

4.7. Доставчикът си запазва правото едностранно да разработи и предложи нови услуги или да преустанови предлагането на част или на всички Услуги, като в последния случай се прилагат условията на чл.8.1.2.

5. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Къде са посочени цените на Услугите? Цените за отделните услуги и абонаментни планове са подробно описани на съответните места на Сайта.

5.2. Как се заплаща цената на заявените от Потребителя Услуги? Условията за заплащането (Политика за разплащанията) е налична на Сайта на Neterra.TV и на следния адрес: https://neterra.tv/info/payments.

5.3. Промяната в цена на конкретна Услуга отразява ли се върху вече заявените услуги? Не. Последващо изменение в цените не засяга правата на Потребител, който е предплатил цената за ползване на дадена Услуга до края на срока на предплащането.

5.4. Може ли едностранно Доставчикът да променя цените на Услугите? Да. Доставчикът има право да променя едностранно цените. Новите цени влизат в сила от момента, посочен от Доставчика. При плащане се прилага цена, актуална към по-късния от двата момента - на подаване на Заявка или на плащане на заявената услуга, в случай че такова не последва незабавно след подаването на заявката.

6. ОБЩИ УСЛОВИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1. Как се прилагат настоящите Общи условия в отношенията с Потребителите? Доставчикът се задължава да поддържа настоящите Общи условия публикувани на видно място на Сайта и достъпни за всеки Потребител. Настоящите Общи условия обвързват Доставчика и Потребителя. Индивидуалните договори могат да имат за предмет специални условия (включително специални оферти, цени, срокове и начини на плащане, срок на договора и др.). При противоречие между специалните условия и Общите условия за ползване, специалните условия имат предимство. Общите условия за ползване и специалните условия заедно представляват Договора, приложим между Потребителя и Доставчика.

6.2. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по него се счита лицето, от чието име са заплатени Услугите (при платени услуги) или лицето, което преимуществено е ползвало Услугите (при безплатно ползване на услугите).

6.3. Как Потребителят разбира за промяна в Общите условия на Доставчика? Доставчикът уведомява Потребителя за всяко изменение в Общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочена от Потребителя електронна поща или през видимо съобщение в своя профил на Услугата.

6.4. Какви права има Потребителят, ако не е съгласен с измененията в Общите условия? Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Потребителят упражнява това право, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по т.6.4.

6.4.1. В кои случаи едностранното изявление на Потребителя по чл. 6.4 не води до разваляне на договора? Правото на отказ съгласно т. 6.4 не се прилага в случаите, когато

- изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт;

- новите Общи условия уреждат предоставяне на нови услуги и/или по-благоприятни условия за Потребителя.

6.4.2. Измененията в общите условия обвързват Потребителя по договора, когато Потребителят е уведомен за тях при условията на т. 6.3 и не е упражнил правото си по т. 6.4.

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

7.1. Какви са общите задължения на Потребителя? Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия; да ползва услугите за лична употреба; да не насърчава, улеснява или принуждава трета страна да използва Услугата за търговска или обществена цел и да уведомява незабавно Доставчика в случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

7.2. Кои действия на Потребителя ще се считат за нарушение на настоящите Общи условия и Договора:

7.2.1. Извършването или допускането на злоумишлени въздействия – злоумишлени въздействия са намесване в правилното действие на системата, включително, но не само, накърняване или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите потребители; ограничаване или възпрепятстване достъпът и ползването на Услугите на други Потребители. В случай на нарушение, Доставчикът има право да развали договора с Потребителя без предизвестие, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми или друго обезщетение.

7.2.2. нарушаване правата на интелектуална собственост – нарушаването на правата на интелектуална собственост се изразява в използване, съхранение, записване, разпространяване, възпроизвеждане, публикуване, излъчване, копиране, презаписване, извършване на даунлоад (download), предаване, препредаване или извършване на каквито и да е било други действия, с които могат да бъдат накърнени каквито и да е било имуществени и неимуществени права и интереси на Доставчика и на носителя на авторските и сродните на тях права върху медийните продукти и техните емисии, предмет на Услугите. Потребителят няма право да използва каквито и да било технически средства и програмни продукти, за да осъществява забранените по предходната точка деяния. В случай на нарушение, Доставчикът има право да развали договора с Потребителя без предизвестие, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми или друго обезщетение. Отделно от това, в случай на нарушение на правата на интелектуална собственост, Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на 10,000 (десет хиляди евро), в едно с обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

7.3. използване на злонамерен софтуер - използването на злонамерен софтуер се изразява в зареждането, предаването, разпространяването или използването по какъвто и да било начин на софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне„), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер. В случай на нарушение, Доставчикът има право да прекрати без предизвестие достъпа на Потребителя до Сайта и договора, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали. Отделно от това, Доставчикът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорар.

7.3.1. Потребителят няма право да използва софтуер, който прикрива географското му положение.

7.3.2. надвишаване обема на трафика, реализиран добросъвестно (нетипичен трафик) - при регистриране на нетипичен трафик, Доставчикът може временно да спре достъпа до Услугите на даден Потребител, след като го уведоми предварително за това, до изясняване и отстраняване на причините за неговото поведение и да предложи споразумение за уреждане на възникналите парични задължения, ако има такива.

7.4. В кои случаи Доставчикът не носи отговорност?

7.4.1. За връзките и линковете към други уебсайтове, управлявани от трети страни;

7.4.2. За вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги;

7.4.3. За непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на компютърната информационна система или сървъра;

7.4.4. За непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга.

7.4.5. За проблеми, свързани с предоставяните безплатни услуги, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

7.4.6. За претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите спрямо Потребителя и трети лица, освен ако неизпълнението се дължи на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. В кои случаи може да бъде прекратен Договорът:

8.1.1. По взаимно съгласие на Доставчика и Потребителя.

8.1.2. От Потребителя, който по всяко време и по своя собствена преценка може да спре ползването на услугите и да прекрати договора за в бъдеще чрез изпращане на писмено известие до Доставчика. В случай, че Потребителят се откаже от ползването на услугите след изтичане на тестовия период, той не може да претендира връщане на вече заплатени суми.

8.2. Чрез разваляне в следните случаи:

8.2.1. От Потребителя - В случай на непредоставяне на услуги от Доставчика поради умисъл, груба небрежност, поради преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на Сайта – в този случай всички предварително платени от Потребителя и неусвоени суми му се възстановяват.

8.2.2. От Доставчика - при установено нарушение на разпоредба на действащото законодателство или на настоящите Общи условия (чл. 7.2.1, 7.2.2 и 7.3), Доставчикът има право да развали договора с Потребителя с едностранно едномесечно предизвестие, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми или друго обезщетение.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и/или разпространение на Доставчика, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. В случай, че Потребителят желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано със съдържанието, публикувано на сайта (медийни продукти, издания, други материали), той следва да изпрати писмено уведомление на посочения адрес:

„НЕТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ООД
София 1766,
ул. „Витошки камбани“ № 9, етаж 3
E-mail: [email protected]

9.1. Какво трябва да съдържа уведомлението за твърдяно нарушение на правата на интелектуална собственост? Уведомлението следва да съдържа информация за произведението, за което се твърди, че е налице нарушение; информация на лицето, подало уведомлението; декларация, че информацията в уведомлението е вярна, и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответни доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата; пълномощно (ако е необходимо) и подпис.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

10. Как са защитени личните данни на Потребителите? Личните данни, които Потребителите предоставят, както и личните данни, които Доставчикът генерира в процеса на предоставяне на услугите и продуктите, се обработват и съхраняват от страна на Доставчика в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Доставчика, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в 180425 Политика за защита на личните данни на Нетера Комюникейшънс, която е публикувана на интернет страницата на дружеството neterra.tv. Доставчикът може да предоставя на носителите на права върху медийните продукти, предоставяни чрез Сайта, само обобщена информация относно използването на техните продукти, като тази информация не включва лични данни на отделните Потребители.

Данни за надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; електронна поща: [email protected].

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

10.1. Използват ли се Бисквитки? Да. Предоставянето на Услугите може да изисква или да е свързано с използването на бисквитки (cookies) на Доставчика или на трети лица. Използването на бисквитки е описано в политика на Доставчика, находяща се на адрес https://neterra.tv/cookie-policy

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Потребителя се считат за валидни, ако са направени в писмена форма. Писмената форма се счита спазена и чрез извършване на електронно изявление по различни способи като изпращане на съобщение по електронна поща, верифициране на изявление чрез натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта и др.

11.2. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава и приема, че е възможно да има пречки за достъп до отделни компоненти на Сайта или за евентуални прекъсвания, забавяния, повреда в хардуера или софтуера, както и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Доставчика. Със сключването на индивидуален договор Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените в предходното изречение прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

11.3. Недействителност - Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11.4. Приложимо право. За всички неуредени в настоящите общи условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

11.5. Решаване на спорове. Всички спорове, свързани с настоящите общи условия, сключените въз основа на тях договори и тяхното изпълнение, ще се отнасят от страните за решаване към компетентния съд.

11.6. Към кой орган може да се обърне Потребителят, за да подаде жалба? Потребителят има право, преди да подаде жалба до компетентния съд, да сезира Комисията за защита на потребителите, с адрес: площад Славейков 4А,София, България, www.kzp.bg, в качеството й на компетентен орган по потребителски спорове. За всички неуредени в настоящите общи условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

12.1. Уебсайт/сайт (website)“ е виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

12.2. „neterra.tv (Сайта)“ е уебсайт, собственост на „Нетера Комюникейшънс“ ООД, който дава възможност на потребителите за ползване на Услугите, предмет на тези Общи условия;

12.3. „Доставчик“ е „НЕТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ООД, ЕИК: 200829693, със седалище и адрес за управление и за кореспонденция: гр. София 1766, ул. „Витошки камбани“ № 9, ет.3, представлявано от Мая Калчева – управител. Дружеството е търговец, който сключва с Потребител договор за предоставяне на услуги, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него уебсайт www.neterra.tv.

12.4. „Потребител” е всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което след регистрация на Сайта заявява и използва услугите на Доставчика;

12.5. „Потребителски профил“ е обособена част от Сайта, който дава възможност на Потребителите да ползват Услугите на сайта;

12.6. „Злоумишлени въздействия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

12.7. Нетипичен трафик“ е потребление на Сайта, което значително надвишава обема на трафика, реализиран добросъвестно през предходни периоди и/или значително надвишава обичайното потребление от Потребител на платформата.

12.8. „Медиен продукт/предаване“ е съвкупност от емисии - филми или самостоятелна част от програмата на лицензиран и/или регистриран радио и/или телевизионен оператор;

12.9. „Емисия“ е всеки записан епизод, всеки материал от даден медиен продукт;

12.10. „Медии“ са лицензирани и/или регистрирани телевизионни оператори или други носители на права за излъчване в Интернет на телевизионни канали, телевизионни предавания, филми и други медийни продукти.

12.11. „Методи на излъчване“: са способите за излъчване на медийните продукти - директно излъчване (на живо); излъчване на записано видео съдържание; библиотека Pay-per-view или друг способ. Актуална информация за прилаганите към даден момент методи на излъчване е налична на Сайта;

12.12. „Списък на телевизионните програми“ е списъкът с наименованията на телевизионните програми, включени в отделните абонаментни планове на Доставчика.

12.13. VoD (англ. Video-on-Demand) - възпроизвеждане и разпространение на аудио-визуални произведения чрез предаване или препредаване по безжичен път, по начин, позволяващ достъп на неограничен брой лица от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;

12.14. AoD (англ. Audio-on-Demand) - възпроизвеждане и разпространение на аудио произведения и звукозаписи на музикални или други произведения чрез предаване или препредаване, по начин, позволяващ достъп на неограничен брой лица от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; за целите на настоящия договор AoD се приравнява и се третира еднакво с VoD, в това число се разпространява при същите условия като VoD;

12.15. IPTV (англ. Internet Protocol TeleVision) - представлява конвергентна услуга или технология за предоставяне на мултимедийно съдържание (видео, аудио, данни и/или интерактивни приложения) на крайни потребители чрез платформа, базирана на Интернет протокол (IP) с гарантирано качество, без зависимост от програма или програмна схема, позволяващ започване, пауза, спиране, превъртане напред или назад на прегледа на съдържанието;

12.16. OTT (англ. over-the-top) - осъществяване на стрийминг достъп до аудио-визуални произведения, чрез използване на Интернет връзка, базирана на IPTV чрез използване на разнообразни потребителски устройства, снабдени с връзка с Интернет;

12.17. стрийминг (англ. streaming) - осъществяване на VoD достъп чрез поточно видео чрез метод за предаване на цифрови мултимедийни файлове, при който възпроизвеждането на съдържанието върху устройството на потребителя започва още с достъпването му, без да се налага то да бъде предварително изтеглено изцяло като файл;

12.18. „Интернет-платформата Neterra.TV“ - означава предлагане на IPTV услуга на крайни потребители, включваща достъп на неограничен брой лица до произведенията, обект на настоящия договор, осъществяван посредством уеб-портала www.neterra.tv или чрез потребителски устройства и софтуерни приложения (Аpplications), позволяващи Интернет свързаност и IPTV достъп;

12.19. TVOD (англ. transactional video-on-demand или ‘pay-per-view’) - представлява потребителски достъп до определено произведение по настоящия договор чрез използване на VoD и ОТТ услуга или технология - срещу заплащане за показ в определен интервал от време или срещу заплащане за показ без ограничения във времето;

12.20. SVOD (англ. subscription video-on-demand) - представлява потребителски достъп до произведенията в Интернет-платформата на Нетера чрез използване на VoD и ОТТ услуга или технология - срещу заплащане на абонаментна цена, гарантираща достъпа за определен период от време;

12.21. AVOD (англ. advertiser-supported video on demand) - представлява потребителски достъп до произведенията по настоящия договор чрез използване на VoD и ОТТ услуга или технология - без заплащане или възнаграждение от потребителите, когато осигуряването на достъп е съпроводено от реклами или промоционални послания, в това число самопромоция, предхождащи прегледа или включени в самото съдържание или свързани със съдържанието по друг начин;

12.22. FreeVOD (англ. Free Video on Demand) - представлява потребителски достъп до произведенията по настоящия договор чрез използване на VoD и ОТТ услуга или технология, без зависимост от програма или програмна схема, позволяваща започване, пауза, спиране, превъртане напред или назад на прегледа на съдържанието - без заплащане на възнаграждение от потребителите и без да бъде съпроводено или прекъсвано с реклами или промоционални послания;

12.23. Световна премиера - първата дата, в която се осъществява премиера за съответното произведение в която и да било точка на света, без значение дали чрез публично показване в киносалон или чрез достъп чрез телевизионни приемници, радио приемници, компютри, телефони, таблети или други устройства, позволяващи възприемане на съответното произведение от зрителите или слушателите;

12.24. Начална дата на достъп - представлява дата, посочена в Индивидуалния договор за съответното произведение, в която Нетера има право да започне използването на съответното произведение при условията и сроковете на настоящия договор;

12.25. Day-and-date release - произведение, за което началната дата на достъп чрез Интернет-платформата Нетера съвпада с датата на световна премиера на съответното произведение;

12.26. Holdback - ограничения за определени периоди, в които Продуцентът се задължава да не използва съответното произведение нито самостоятелно, нито чрез трети лица, по начините, указани в Индивидуалния договор за съответното произведение;

12.27. Промоция - обявяване, анонсиране, рекламиране и промотиране на достъпа до съответно произведение, предлаган чрез VoD от Интернет платформата Нетера, осъществяван както от Нетера, така и от Продуцента.

12.28. Оригинален език - език или езици на речта или на музикалните изпълнения в аудио-визуално произведение към момента на финалния монтаж на произведението. Едно произведение може да има два или повече оригинални езика във финалния монтаж;

12.29. Лицензирани езици - езици на субтитри или на дублаж (audio-dubbing) на аудио-визуално произведение, за които е налице надлежно разрешение и съгласие за възпроизвеждане и разпространение чрез VOD от страна на Продуцента и/или друг правоносител;

12.30. Софтуерно приложение (Application) - програмен продукт, разработван или разпространяван от Нетера, предназначен за инсталиране на потребителски устройства (компютри, телефони, таблети или други устройства), позволяващ или подпомагащ ползването на IPTV и стрийминг услуги, предоставяни от Нетера.