Обратно към началната страница

Гледайте интернет телевизия за българи в чужбина

Правила за събиране и обработка на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), молим да се запознаете с правилата за събиране и обработка на лични данни на физически лица:

1. Личните данни на физическите лица се обработват от дружеството за целите на:

а) сключване и изпълнение на договор за услуги и продукти, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на такъв договор;

б) изпълнение на законови задължения на дружеството;

в) реализиране на права и интереси на дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;

г) отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, на продукти и услуги на дружеството, на продукти и услуги на трети лица, предлагани от Нетера по силата на сключен с такива лица договор, както и извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и услуги (директен маркетинг).

2. Обработването на личните данни се извършва на основание:

а) сключен договор с Нетера, по който физическото лице е страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на лицето; или

б) предоставено съгласие на физическото лице, или

в) реализиране на права и интереси на Нетера, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица, или

г) изпълнение на законови задължения на Нетера.

3. Личните данни се обработват и съхраняват от Нетера при спазване на приложимото законодателство и съобразно Политиката за поверителност и защита на данните, налична на интернет страницата на дружеството.

4. Предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Нетера. В случай че данните не бъдат предоставени, Нетера няма да бъде в състояние да предостави желан от крайния потребител продукт или услуга.

5. Физическите лица имат право на достъп до личните си данни, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях лични данни, както и право да оттеглят съгласието си за обработване на лични данни в съответствие Политиката за поверителност и защита на данните, налична на интернет страницата на дружеството.

6. Данни за контакт с дружеството относно защита на лични данни на физически лица:

„Нетера Комюникейшънс“ ООД, ЕИК 200829693, neterra.tv,
адрес: ул. „Витошки Камбани“ 9, 1766 в.з. Малинова долина, София,
тел.: +359 2 975 1616, факс: +359 2 975 3436,
e-mail: [email protected],
длъжностно лице по защита на личните данни:
Николай Желев.

Молим да имате предвид, че отказът да бъдат обработвани Ваши лични данни за нуждите на договорните Ви отношения с Нетера води до невъзможност да ползвате услуги и продукти, предлагани от дружеството.